Effects of Different Heating Procedures on the Drying Characteristics and Quality of Blueberry during Vacuum Freeze Drying
YU Rui, YANG Huizhen, LI Dajing, XIAO Yadong, NIE Meimei, LIU Chunju, YANG Runqiang, JIN Peng
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 84 -92 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0084