Geneome-Wide Identification and Expression Analysis of Auxin Response Factor Gene Family in Maize
CAO Liru, ZHANG Qianjin, GUO Zining, LU Xiaomin, ZHANG Xin, WEI Xin, HUANG-FU Baishu, WANG Zhenhua
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (9): 2016 -2026 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.09.2016