Effects of Low Oxygen and High Carbon Dioxide Storage Environment on Starch-Glucose Metabolism of Potato Tubers
TIAN Jiachun, TIAN Shilong, LI Shouqiang, GE Xia, LI Mei, CHENG Jianxin
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (8): 1832 -1840 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.08.1832