Effects of Application Modes of Sulfur Coated Urea on Yield, Nitrogen Use Efficiency and Benefit of Winter Wheat Following Rice
MA Quan, WANG Mengyao, SUN Quan, LI Chunyan, DING Jinfeng, ZHU Min, GUO Wenshan, ZHU Xinkai
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (4): 942 -952 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.04.0942