Analysis of WD40 Protein Family Based on Transcriptome Sequencing in Lycium ruthenicum Murr.
YAN Li, CHEN Jianwei, WANG Cuiping, TONG Qian, WANG Chen, QIAO Gaixia, LI Jian
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2019, (3): 482 -489 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2019.03.0482