Effect of Different Irrigation Regimes on Rice Yield and Water Use Efficiency Under Straw Returning to Field
ZHAO Hongliang,WANG Qi,SUN Yu,ZENG Xiannan,ZHANG Xiaoming,WANG Ping,WANG Manli,FENG Yanjiang
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2018, (5): 959 -969 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2018.05.0959