Identification and Analysis of Heat Tolerance Identification and Analysis for Brassica campestris ssp. chinensis
ZHANG Jing-yun, ZHAO Xiao-dong, WAN Xin-jian, XIONG De-tao, HU Xin-long, MIAO Nan-sheng
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2014, (1): 146 -153 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2014.01.0146