Flavor Substances and Lipid Composition in Oyster Juice
Liu Wen, Zhang Yue-rong, Li Ye, Zhang Teng-jun, Chen Yi-fang, Qin Xiao-ming, Zhang Chao-hua, SU Xiu-rong
J4 . 2013, (10): 1518 -1524 .  DOI: 10.11869/hnxb.2013.10.1518