RESEARCH PROGRESS IN MUTATIONAL EFFECTS OF AEROSPACE ON CROP AND GROUND SIMULATION ON AEROSPACE ENVIRONMENT FACTORS
LIU Lu xiang 1 WANG Jing 1 ZHAO Lin shu 1 YANG Jun cheng 2 GUO Hui jun 1 ZHAO Shi rong 1 ZHENG Qi cheng 1 (1 Center of Aerospace Breeding, Institute of Crop Science,Chinese Academy of Agricultural Sciences, Key Lab of Agricultural Nuclear Technology & Aerospace Breeding, Ministry of Agriculture, Beijing, 100081;2.Institute of Soil and Fertilizer, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing, 100081)
J4 . 2004, (04): 247 -251 .  DOI: 10.11869/hnxb.2004.04.0247