Transcriptomic Analysis of Biosynthetic Pathway of Main Compounds of Cultivated Notopterygium incisum
ZOU Yuan, LIU Teng, WANG Honglan, ZHU Wentao, DU Jiuzhen, YUAN Hong, ZHOU Yi, JIANG Shunyuan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 57 -67 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0057