Analyzation of Physiological and Transcriptomic Characterizations in Atractylodes chinensis under Continuous Drought Stress
ZHAO Wenjun, ZHANG Sai, SUN Chengzhen, SU Shuyue, XIE Boyan, KONG Lijing, ZHENG Jinshuang, XIANG Zengxu
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 46 -56 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0046