Response of UBPGene Family to Abiotic Stress and Function of VvUBP Gene in Grape
GUO Yanfei, XU Tao, CHEN Tianchi, CHEN Zhe, YANG Jie, GONG Lili, SI Haoxuan, WU Yueyan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 33 -45 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0033