Distribution of “new” Listeria spp. in Fruits and Vegetables in the Field in Hebei Province
WANG Chun, ZHANG Ruohong, LI Xiaoran, WANG Xiaofang, LIU Shaojun, YANG Yang, CUI Shenghui, GUO Yunchang
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2024, (1): 122 -133 .  DOI: 10.11869/j.issn.1000-8551.2024.01.0122