Effects of Combined Application of Sheep Manure-Derived Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer on Tobacco Growth and Soil Fertility
MA Yilin, WU Guanghai, SHEN Hongtao, WANG Xinzhong, ZHAO Shimin, MA Junhong, WANG Lihua, LIU Ling
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (10): 2423 -2430 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.10.2423