Cloning and Expression Analysis of Sorghum Transcription Factor SbWRKY71 Gene Under Stress
DU Qiaoli, JIANG Junmei, CHEN Meiqing, FANG Yuanpeng, LI Xiangyang, REN Mingjian, XIE Xin
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (7): 1532 -1539 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.07.1532