Effects of Nitrogen Application Amount on Formation and Yield of Potato Tuber Starch in Ningxia Arid Region
LIU Qiangjuan, KANG Jianhong, WU Jiarui, SUN Jianbo, MA Xueying, WANG Xingqiang, JIAN Tiancai
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (5): 1196 -1208 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.05.1196