Isolation and Preliminary Identification of Salinity Response Related ERFs in Wheat
LI Shijiao, ZHANG Xiaojun, QIAO Linyi, JIA Juqing, CHANG Lifang, ZHANG Shuwei, CHANG Zhijian, LI Xin
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (5): 1039 -1047 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.05.1039