Cloning and Expression Analysis of PbADC in Pyrus betulifolia
JIN Cong, GUO Qiaohui, CHEN Guodong, SUN Xiaochuan, SUN Min, ZHOU Jin, WANG Jizhong, HUANG Xiaosan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2021, (2): 306 -313 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2021.02.0306