Marker Encryption and Candidate Gene Prediction of Sugar Content-Related QTL in Pumpkin
WANG Manman, QU Shuping, HUANG Hexun, XUE Shudan, WU Tingquan, LI Junxing, DAI Zuyun, ZHONG Yujuan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2020, (11): 2407 -2415 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2020.11.2407