Effects on Cold Tolerance of Winter Rapa(Longyou 8) Under Exogenous ABA
WU Junyan, LIU Haiqing, FANG Yan, LIU Caihua, DING Yan, YANG Yuerong, SUN Wancang, ZHU Shiying, ZHAO Ya, LIU Zigang, LI Xuecai
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2015, (9): 1828 -1832 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2015.09.1828