Characterization of Lesion Mimic Mutants From Indica Rice 93-11
PAN Luqi, LU Wen, LI Xiaobai, WU Dianxing, WANG Xueyan
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2015, (3): 413 -420 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2015.03.0413