Cloning and Sequence Analysis of Plastidic Glutamine Synthetase Induced by Nitrogen in Sugar Beet(Beta vulgaris L.)
CHEN Sheng-yong, LI Cai-feng, HOU Jing, MA Feng-ming, LI Guan-kang, HE Ai-ru, YU Xiao-li, WANG Yun
Journal of Nuclear Agricultural Sciences . 2014, (10): 1744 -1750 .  DOI: 10.11869/j.issn.100-8551.2014.10.1744