Application of Genome-wide Association Studies in Rice Genetics and Breeding
TANG Fu-Fu, XU Fei-Fei, BAO Jin-Song
J4 . 2013, (5): 598 -606 .  DOI: 10.11869/hnxb.2013.05.0598